Pharrell Williams x adidas Originals NMD Hu
#Exclusive
RESTOCK

Przygotowaliśmy ekskluzywny restock butów z ostatniego projektu pomiędzy Pharrellem Williamsem, a niemiecką marką adidas Originals.
Jak wziąć udział w losowaniu? Wystarczy wysłać prywatną wiadomość na fanpage’u Chmielna20 w treści zawierając jedynie: #JestemWGrze
Po otrzymaniu od nas odpowiedzi z dostępnymi modelami wybierz kolor, a następnie rozmiar. Pamiętaj – możesz wziąć udział w losowaniu wszystkich, czterech kolorów.
We have prepared an exclusive restock of shoes from the last project between Pharrell Williams, and the German brand adidas Originals.
How to take part in the draw? It is enough to send a private message at the fanpage of Chmielna20 including in the contents only: #InTheGame
After receiving a reply with available options, you should choose desirable color and size. You are able to take part in drawing for all 4 colorways.
Sprawdź tabelę dostępnych rozmiarów – KLIK!
Check the table of available sizes- CLICK!

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się losowanie umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na obuwie marki adidas – model adidas Pharrell Williams Hu Holi NMD (AC7033, AC7034, AC7362, AC7031) – pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (Losowanie), a także prawa i obowiązki Uczestników Losowania oraz Organizatora.
2. Organizatorem („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Kotańskiego 6 (KRS 0000724788), właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych, oraz sklepu internetowego działającego pod marką Warsaw Sneaker Store Chmielna 20 (https://www.chmielna20.pl).
3. Losowanie, którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.). W szczególności wskutek losowania Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

II. ZASADY UDZIAŁU W LOSOWANIU

4. Celem Losowania jest umożliwienie wybranym Uczestnikom zakupu obuwia adidas Pharrell Williams Hu Holi NMD (AC7033, AC7034, AC7362, AC7031) za kwotę 1099,99 zł w terminie od dnia 21.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.
5. Uczestnikiem Losowania („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która spełniła warunki o których mowa w ust. 6 i 7 oraz jest subskrybentem newslettera Organizatora.
6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia chęci udziału w Losowaniu od 17.05.2018 r. od godziny 16:00 do 21.05.2018 r. do godz. 11:00 („Okres Zgłoszeń”). Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
7. W celu wzięcia udziału w Losowaniu należy wysłać zgłoszenie o treści #JestemWGrze, Po otrzymaniu odpowiedzi z dostępnymi modelami, wybrać kolor a następnie rozmiar.
8. Uczestnik może wziąć udział w losowaniu na wszystkie cztery kolory.
9. Losowanie odbędzie się 21.05.2018 r.
10. Ogłoszenie wyników Losowania nastąpi w dniu 21.05.2018 r. poprzez powiadomienie wylosowanych osób przez Organizatora, za pomocą aplikacji Messenger.
11. W przypadku wylosowania Uczestnik jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem w dniu 21.05.2018 r. w przeciągu 60 minut od momentu otrzymania linku zakupowego. Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa. Uprawnienie to wygasa także w przypadku gdy do dnia 25.05.2018 r. kwota należna Organizatorowi z tytułu zawartej umowy sprzedaży nie zostanie zaksięgowana na wskazanym Uczestnikowi rachunku bankowym lub Organizator nie otrzyma zapłaty za wysłany do Uczestnika towar.

III. REKLAMACJE

11. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Losowania z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora: SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z.o. sp. k. 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 6 z dopiskiem „Reklamacja- Losowanie”
12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
13. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji od dnia opublikowania Regulaminu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników losowania. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
14.Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z. O.O. SP. K., 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 6 (KRS 0000724788). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
17.Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu prowadzenia i realizacji losowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
18.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULATIONS

I. GENERAL PROVISIONS

1. These Regulations („the Regulations”) specify the terms according to which a draw making it possible to conclude a sales agreement for a brand of adidas footwear, the model adidas Pharrell Williams Hu Holi NMD (AC7033, AC7034, AC7362, AC7031), takes place between Participants and the Organizer (the Draw), and the rights and obligations of the Organizer and Participants in the Draw as well.
2. The Organizer is (“the Organizer”) SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. with the registered office in Olsztyn (10-166) at ul. Kotańskiego 6 (NCR 0000724788), the owner of a stationary and Internet chain store the brand of Warsaw Sneaker Store Chmielna 20 (https://www.chmielna20.pl).
3. The Draw whose terms have been specified in the Regulations is not a game of chance, a lottery, a mutual bet, or a promotional lottery whose result depends on chance within the meaning of the Gambling Act of 19 November 2009 (Journal of Laws of 2009 no. 201 item 1540, as amended). In particular, a Participant does not obtain any material or money prizes as a result of the draw.

II. THE RULES OF PARTICIPATING IN THE DRAW

4. The aim of the Draw is to make it possible for the selected Participants to purchase the footwear of adidas Pharrell Williams Hu Holi NMD (AC7033, AC7034, AC7362, AC7031).
5. A Participant of the Draw (“a Participant”) can be a natural person being a consumer within the meaning of art. 221 of the Civil Code that has met the terms that are specified in para. 6 and 7, and is a subscriber of the Organizer’s newsletter.
6. A Participant can report his/her willingness to take part in the Draw from 17.05.2018 since 4.00pm. till 21.04.2018 till 11am. (”the Application Period”). The applications sent after the expiration of the Application Period will not be considered.
7. You should send a submission message with the following phrase #InTheGame. After receiving a reply with available options, you should choese desirable color and size.
8. Participants are able take part in drawings for all 4 colorways.
9. The Draw will take place on 21.05.2018.
10. The announcement of the Draw’s results will take place on 21.05.2018 by notifying the selected people by the Organizer with the help of the Messenger application.
11. In the case of being drawn, a Participant is entitled to conclude a sales agreement with the Organizer on 21.05.2018 within 60 minutes from the moment of receiving a purchase link. After the expiration of this term, this right expires. This right also expires, when the amount due to the Organizer resulting from the concluded sales agreement is not booked on the bank account indicated to the Participant, or if the Organizer does not receive a payment for the goods sent to the Participant till 25.05.2018.

III. COMPLAINTS

12. A Participant has the right to file a complaint in the case of an incompliance of carrying out the Draw with the Regulations. Complaints can be sent in writing only to the Organizer’s address: SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 6, with the annotation „Complaint-Draw”
13. Filing a complaint ought to include a precise description of a complaint and a Participant’s data that are necessary for replying him/her.
14. A Participant has the right to file a complaint from the day of publishing the Regulations, and within 14 calendar days from the day of announcing the results. Complaints will be considered within 10 calendar days from the day of receiving them.
15. A reply to complaints will be sent by mail to the address provided by a Participant.
16. The Organizer reserves the right to refuse to consider a complaint in the case of filing a complaint after the deadline, filing a complaint to a wrong address, and in the case of a Participant not giving contact data making it possible to send the reply.

IV. PERSONAL DATA PROTECTION

17. The Administrator of Participants’ Personal Data is SZOPEX- DUTKIEWICZ SP. Z O.O. SP. K., Olsztyn (10-166) at ul. Kotańskiego 6 (NCR 0000724788). The Participants’ Personal Data are subject to protection in accordance with Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of laws of 2002, no. 101, item 926, as amended).
18. Participants’ personal data are processed in order to conduct and implement the draw. Giving personal data is voluntary but necessary for the aims connected with the participation in the Competition.
19. Participants have the right to access their data and to correct them in accordance with Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of laws of 2002, no. 101, item 926, as amended).

V. FINAL PROVISIONS

20. To the matters not settled herein, relevant applicable regulations of law apply.

EU UK
36 3.5
36 2/3 4
37 1/3 4.5
38 5
38 2/3 5.5
39 1/3 6
40 6.5
40 2/3 7
41 1/3 7.5
42 8
42 2/3 8.5
43 1/3 9
44 9.5
44 2/3 10
45 1/3 10.5
46 11
46 2/3 11.5
47 1/3 12
48 12.5
48 2/3 13
EU UK
36 3.5
36 2/3 4
37 1/3 4.5
38 5
38 2/3 5.5
39 1/3 6
40 6.5
40 2/3 7
41 1/3 7.5
42 8
42 2/3 8.5
43 1/3 9
44 9.5
44 2/3 10
45 1/3 10.5
46 11
46 2/3 11.5
47 1/3 12
48 12.5
48 2/3 13